13- Thu đợi chờ                                (#425)    2020